• English 
 • English
 • Română
 • Deutsch • Ranking

  Players
  # Name Empire Level Time
  1 KEN Jinno 77 3223
  2 Ade Jinno 61 1128
  3 Siria Shinsoo 35 106
  4 Mefisto Shinsoo 21 85
  5 x2Peu Jinno 19 45
  6 xKew Jinno 14 20
  7 mitica Jinno 12 14
  8 ZiZe Jinno 1 5
  9 ZisIgiu Jinno 1 2
  10 Igiu Jinno 1 1
  1